Schone data

In het digitale tijdperk zijn gegevens de basis geworden van de besluitvorming. De effectiviteit van deze beslissingen hangt echter af van de kwaliteit van de beschikbare gegevens.

Het gegevensopschoningsproces is een cruciale stap. Het omvat het identificeren en corrigeren van fouten, inconsistenties en onnauwkeurigheden in datasets om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen.

Door problemen als ontbrekende waarden, dubbele invoer en formatverschillen aan te pakken, verbetert het dataopschoningsproces de integriteit van informatie, wat leidt tot betere analyses en betrouwbare resultaten.

Het dataopschoningsproces is van enorm belang vanwege de cruciale rol die het speelt bij het waarborgen van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de informatie waarop beslissingen worden genomen. In het hedendaagse landschap dat wordt aangedreven door datagedreven inzichten, is de kwaliteit van deze inzichten slechts zo goed als de data zelf.

Het opschonen van gegevens pakt de inherente onvolkomenheden, fouten en inconsistenties aan die van nature voorkomen tijdens het verzamelen en opslaan van gegevens. Als er geen aandacht aan wordt besteed, kunnen deze onvolkomenheden de analyseresultaten vertekenen, besluitvormers misleiden en tot verkeerde conclusies leiden.

Door het systematisch identificeren en corrigeren van problemen zoals duplicaten, irrelevante gegevens, opmaakfouten, uitschieters en ontbrekende waarden, creëert het gegevensopschoonproces een solide basis voor zinvolle analyses en geïnformeerde besluitvorming.

Het belang van dit dataopschoningsproces strekt zich uit over sectoren – van het bedrijfsleven en de financiële sector tot de gezondheidszorg en het onderzoek – waar de nauwkeurigheid van conclusies en strategieën sterk afhangt van de kwaliteit van de onderliggende gegevens.

Het dataopschoningsproces overbrugt de kloof tussen ruwe data en betrouwbare inzichten en zorgt ervoor dat de informatie die onze acties aanstuurt zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk is.

Duplicaten en irrelevante gegevens zijn twee veel voorkomende boosdoeners die de integriteit van uw gegevensanalyse aanzienlijk in gevaar kunnen brengen. Ze vertekenen niet alleen de resultaten, maar verbruiken ook waardevolle bronnen op het gebied van opslag en verwerkingskracht.

Om deze problemen te bestrijden, is de eerste stap van het gegevensopschoningsproces het verwijderen van duplicaten of het ontdubbelen van gegevens. Door identieke of vrijwel identieke records te identificeren en te elimineren, creëert u een schone dataset die de ware reikwijdte van uw informatie weerspiegelt.

Om dit te bereiken worden unieke identificatiegegevens zoals unieke ID’s, tijdstempels of combinaties van attributen gebruikt. Dit proces stroomlijnt uw gegevens, verbetert de nauwkeurigheid ervan en vermindert redundantie.

Nauwkeurigere vormen van gegevensopschoning vormen aanzienlijke belemmeringen voor effectieve analyses. Om deze hindernissen te overwinnen, is het essentieel om gegevens te standaardiseren en opmaak te corrigeren.

Dit gegevensopschoningsproces omvat het harmoniseren van diverse gegevensformaten, zoals datums en cijfers, waardoor uniformiteit in de hele dataset wordt gewaarborgd. Bovendien verbetert het verifiëren van consistente eenheden en het corrigeren van typografische fouten de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens verder.

Deze nauwgezette aandacht voor detail elimineert discrepanties en vergemakkelijkt een naadloze integratie en vergelijking tussen verschillende datapunten. Tools voor het opschonen van gegevens stroomlijnen processen en verbeteren de nauwkeurigheid en efficiëntie.

Uitschieters, datapunten die aanzienlijk verschillen van de rest, bezitten de kracht om analyses te vertekenen en modellen te beïnvloeden. Het is van cruciaal belang om deze problemen op de juiste manier aan te pakken op het gebied van het opschonen van gegevens.

De eerste stap in het gegevensopschoningsproces omvat de detectie van uitschieters, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen foutieve invoer en legitieme afwijkingen. Dit vraagt om een genuanceerd begrip van de datacontext.

Eenmaal geïdentificeerd, ontstaan er drie opties: ze verwijderen voor een nauwkeurigere weergave, hun waarden aanpassen om hun impact te minimaliseren, of ze afzonderlijk analyseren om unieke inzichten te verkrijgen.

Dit besluitvormingsproces helpt de statistische integriteit te behouden, terwijl rekening wordt gehouden met uitzonderlijke gevallen. Door zorgvuldig om te gaan met uitschieters wordt de analyse robuuster en beter afgestemd op de complexiteit van de praktijk.

Ontbrekende gegevens, een veelvoorkomend probleem bij data-analyse, kunnen de nauwkeurigheid van de inzichten ondermijnen. Bij het verwerken van ontbrekende gegevens is een strategische aanpak nodig om dit probleem aan te pakken. Begin met het begrijpen van de aard van de ontbrekende informatie: is deze willekeurig of systematisch?

Dit onderscheid is bepalend voor de handelwijze. Als er sprake is van vermissing willekeurig zijn, overweeg dan om imputatietechnieken te gebruiken die ontbrekende waarden schatten op basis van bestaande gegevenspatronen. Als alternatief kan het nodig zijn om de overeenkomstige rijen of kolommen te verwijderen voor gevallen met overmatig ontbrekende gegevens.

Deze zorgvuldige aanpak garandeert de volledigheid van de gegevens en maakt de weg vrij voor een uitgebreidere en betrouwbaardere analyse die rekening houdt met de complexiteit van gegevens uit de echte wereld. Er bestaan verschillende tools voor het opschonen van gegevens om informatie te valideren, corrigeren en verrijken.

Voorafgaand aan de analyse is het uitvoeren van een gegevenskwaliteitscontrole van het grootste belang. Valideer de nauwkeurigheid van de gegevens door deze te vergelijken met betrouwbare bronnen. Bevestig dat de gegevens overeenkomen met de verwachtingen en logische redenering. Gebruik gegevensopschonings- en validatietechnieken om afwijkingen aan het licht te brengen die de resultaten kunnen vertekenen.

Dit zorgvuldige proces voor het opschonen en valideren van gegevens zorgt ervoor dat een analyse op een solide basis rust, waardoor het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de inzichten en beslissingen wordt vergroot.

Zorg ervoor dat de gegevens de belangrijkste kenmerken bezitten: nauwkeurigheid (juiste waarden), volledigheid (geen ontbrekende waarden), consistentie (uniforme formaten), betrouwbaarheid (betrouwbare bronnen), tijdigheid (actueel) en relevantie (relevant voor analysedoelen) – trefwoorden: componenten van datakwaliteit, data-integriteit, betrouwbare data.

Samenwerking is de sleutel. Communiceer regelmatig met belanghebbenden om inzicht te krijgen in de gegevensvereisten en verwachtingen. Betrek domeinexperts om afwijkingen te identificeren. Houd iedereen op de hoogte van het dataopschoningsproces en de beslissingen.

Het dataopschoningsproces biedt een reeks waardevolle voordelen die de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw datagestuurde inspanningen aanzienlijk verbeteren:

Door fouten en inconsistenties te verwijderen, zorgt het gegevensopschoonproces ervoor dat de inzichten uit de gegevens nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze nauwkeurigheid vertaalt zich rechtstreeks in beter geïnformeerde besluitvorming.

Schone data vormt de basis voor betrouwbare beslissingen. Wanneer gegevens vrij zijn van fouten en rommel, kunnen we vol vertrouwen strategieën formuleren en middelen toewijzen op basis van solide informatie.

Nauwkeurige gegevens zijn essentieel voor taken als machine learning. Schone data verbeteren de nauwkeurigheid van modellen, wat leidt tot betere voorspellingen en resultaten.

Schone data vergroot de geloofwaardigheid van rapporten en analyses. Belanghebbenden kunnen op uw informatie vertrouwen, waardoor sterkere relaties en geïnformeerde samenwerkingen worden bevorderd.

Het opschoningsproces van gegevens lijkt misschien tijdrovend, maar het bespaart op de lange termijn tijd en middelen. Doordat we minder moeite hoeven te doen om fouten te corrigeren en gebrekkige gegevens opnieuw te analyseren.

In gereguleerde sectoren zijn nauwkeurige gegevens niet alleen een voordeel, maar ook een noodzaak. Door het opschonen en valideren van gegevens kunt u voldoen aan de normen voor gegevenskwaliteit en nalevingsvereisten.

Het opslag- en gegevensopschoningsproces is efficiënter na het schonen waardoor de opslagkosten worden verlaagd en de uitgaven voor gegevensverwerking worden geoptimaliseerd.

Positieve klantervaring: Schone data zorgen voor nauwkeurige communicatie en diensten op maat, waardoor de klanttevredenheid en loyaliteit verbeteren.

Soepele gegevensintegratie: het gegevensopschoonproces zorgt voor consistentie bij het combineren van gegevens uit verschillende bronnen, waardoor integratieproblemen en fouten worden voorkomen.

Zelfverzekerde communicatie: Met schone data kunt u vol vertrouwen op inzichten en bevindingen communiceren, wetende dat de informatie accuraat en betrouwbaar is.

Ai & data

Er bestaat geen unieke definitie van kunstmatige intelligentie (AI), maar de term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar computer-systemen die functies uitvoeren die gewoonlijk door menselijke capaciteiten worden uitgevoerd. AI kan vragen stellen, hypothesen ontdekken en testen, en automatisch beslissingen nemen op basis van geavanceerde analyses die op uitgebreide datasets werken.

Machine learning is een subcategorie van AI, waarbij computers het vermogen hebben om van gegevens te leren via geschikte algoritmen, waardoor computers verborgen patronen (correlaties) in gegevens kunnen identificeren zonder dat ze daarvoor daadwerkelijk zijn geprogrammeerd, om een concrete taak uit te voeren.

Big Data Analytics (BDA) verwijst gewoonlijk naar grote hoeveelheden gegevens die kunnen worden gegenereerd, verwerkt en in toenemende mate kunnen worden gebruikt door digitale hulpmiddelen en informatiesystemen voor het maken van voorspellende, beschrijvende en prescriptieve analyses.

Deze mogelijkheid wordt aangedreven door de toegenomen beschikbaarheid van gestructureerde gegevens, de mogelijkheid om ongestructureerde gegevens te verwerken, toegenomen mogelijkheden voor gegevensopslag en vooruitgang in rekenkracht.

In de huidige digitale samenleving is er echter een toenemende beschikbaarheid van nieuwe bronnen en soorten gegevens (bijvoorbeeld IoT-gegevens, beeldgegevens of sociale-mediagegevens), die kunnen worden verwerkt door steeds krachtigere en complexere algoritmen, waaronder AI-systemen, wat verschillende kansen met zich meebrengt. , maar ook enkele uitdagingen.

De toepassing van kunstmatige intelligentie op alle gebieden brengt specifieke kansen en uitdagingen met zich mee.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van kunstmatige intelligentie zijn:

 • efficiëntere en geautomatiseerde processen
 • nauwkeurigheid van de voorspelling
 • meer gepersonaliseerde producten en diensten

Enkele van de uitdagingen die voortvloeien uit het gebruik van kunstmatige intelligentie zijn:

 • problemen met transparantie en verklaarbaarheid
 • de potentiële impact van sommige AI-gebruiksscenario’s op de eerlijke behandeling van consumenten
 • beperkte financiële inclusie van consumenten met een hoog risico of kwetsbare consumenten

Data speelt een fundamentele en onmisbare rol in systemen voor kunstmatige intelligentie (AI). Het fungeert als de levensader die machine learning-algoritmen voedt, waardoor ze patronen kunnen leren, voorspellingen kunnen doen en inzichten kunnen genereren.

De maatschappelijke impact van AI brengt tal van uitdagingen met zich mee. Het opbouwen van vertrouwen vereist het opzetten van kaders, richtlijnen en mechanismen om deze problemen aan te pakken. Het is duidelijk dat het begrijpen en voorkomen van gegevensmisbruik van cruciaal belang is. Actie is noodzakelijk, en een duidelijk, verenigd, mondiaal traject dat zich richt op gegevensprivacy en -integriteit is van cruciaal belang.

EU data act

In januari 2024 trad de Europese Datawet (de EU Data Act) in werking, waarmee een nieuw tijdperk in databeheer in alle sectoren van de Europese Unie (EU) werd ingeluid.

De EU Data Act is bedoeld om de eerlijkheid bij de waardetoevoeging te bevorderen, een concurrerende datamarkt te bevorderen, innovatie te stimuleren en de toegankelijkheid van data te verbeteren. Hoewel de nadruk in de eerste plaats ligt op industriële, niet-persoonlijke gegevens, is het relevant voor overwegingen op het gebied van gegevensbescherming.

De EU Data Act introduceert veranderingen, zoals het verlenen van toegang en gebruiksrechten aan gebruikers en derden tot gegevens van verbonden apparaten, het uitbreiden van de toegang tot beperkte gegevens voor specifieke groepen, en het instellen van nieuwe compensatie-, portabiliteit- en overdrachtsgaranties voor niet-persoonlijke gegevens. Het navigeren door de EU-Datawet brengt echter uitdagingen met zich mee, waaronder het waarborgen van consistentie met de AVG, het afstemmen op andere bestaande instrumenten en het aanpakken van potentiële conflicten met contractuele rechten, concurrentievermogen en rechten ter bescherming van handelsgeheimen.

De EU-Datawet verplicht ‘gegevenshouders’ (gedefinieerd als natuurlijke of rechtspersonen, bijvoorbeeld mensen en bedrijven) om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens te delen die worden verkregen, gegenereerd of verzameld van gegevensontvangers (gedefinieerd als natuurlijke of rechtspersonen aan wie gegevenshouders stellen gegevens voor commerciële doeleinden beschikbaar aan niet-gebruikers), door middel van ‘verbonden producten’, ‘gerelateerde diensten’ en ‘virtuele assistenten’.

De EU-Datawet heeft een extraterritoriale reikwijdte. Het is, ongeacht de plaats van vestiging, van toepassing op een verscheidenheid aan entiteiten:

Fabrikanten van verbonden producten – b.v. verbonden auto’s, slimme apparaten voor thuisgebruik, medische apparatuur en aanbieders van aanverwante diensten, wanneer dergelijke producten en diensten in de EU op de markt worden gebracht.

Publieke lichamen van EU-lidstaten of instellingen, agentschappen of organen van de EU die gegevenshouders verzoeken gegevens beschikbaar te stellen in geval van uitzonderlijke behoeften (bijvoorbeeld openbare noodsituaties).

Aanbieders van gegevensverwerkingsdiensten – met name clouddiensten zoals SaaS, PaaS, IaaS zoals geregeld in de EU-cloudstrategie, en aanbieders van edge-diensten zoals opgenomen in de Europese strategie voor data – die dergelijke diensten aanbieden aan klanten in de Unie.

Deelnemers aan dataruimtes, verkopers van applicaties die slimme contracten gebruiken en personen wier handel, bedrijf of beroep de inzet van slimme contracten voor anderen inhoudt.

Toegang tot data. Op verzoek van een gegevensontvanger moeten de gegevenshouders toegang verlenen tot bepaalde gegevens.

Gegevens delen met derde partijen. Gegevenshouders zijn verplicht om gegevens ter beschikking te stellen aan derden op grond van overeenkomsten voor het delen van gegevens.

Het delen van gegevens met overheidsinstanties. Gegevenshouders zijn verplicht gegevens ter beschikking te stellen aan publieke instanties in geval van publieke calamiteiten.

Ontwerpvereisten en transparantie. Verplichtingen voor fabrikanten om hun producten zo te ontwerpen dat gegevens die door die producten worden gegenereerd of vastgelegd, gratis en idealiter rechtstreeks beschikbaar zijn voor gebruikers van het product.

Onwettige internationale toegang en overdracht door de overheid. Het voorkomen van toegang en overdracht door internationale overheden en overheden van derde landen van niet-persoonlijke gegevens die in de EU worden bewaard, wat een conflict met het EU-recht zou kunnen veroorzaken.

In tegenstelling tot de AVG, die zich beperkt tot persoonsgegevens, is de EU-Gegevenswet van toepassing op zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgegevens, waardoor het toepassingsgebied ervan breder is.

De EU-Datawet maakt echter duidelijk dat deze geen afbreuk doet aan de AVG, die de bevoegdheden en bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten en de rechten van betrokkenen omvat. Wanneer persoonlijke gegevens worden gegenereerd uit verbonden producten of gerelateerde diensten, moet dus worden voldaan aan de vereisten van zowel de Datawet als de AVG.

Hoewel de EU-Datawet op 11 januari 2024 in werking is getreden, begint de toepasbaarheid op 12 september 2025.

Deze deadline is ook van toepassing op lidstaten die de Europese Commissie informeren over nationale regels met betrekking tot boetes voor niet-naleving, evenals de vrijgave door de Europese Commissie van niet-bindende modelcontractvoorwaarden over gegevenstoegang en -gebruik, en de niet-bindende standaardcontractbepalingen voor cloud computing-contracten. .

Bepalingen over ontwerp- en productievereisten en oneerlijke contractvoorwaarden hebben de implementatiedata gespreid. Deze omvatten:

De bepaling over ontwerp- en productievereisten voor vereenvoudigde gegevenstoegang is van toepassing op verbonden producten en aanverwante diensten die na 12 september 2026 op de markt worden gebracht.

Bepalingen over oneerlijke contractuele bedingen zijn van toepassing op contracten die na 12 september 2025 zijn gesloten. Dergelijke bepalingen zijn vanaf 12 september 2027 van toepassing op specifieke contracten die op of vóór 12 september 2025 zijn gesloten.

Bepalingen met betrekking tot wettelijke verplichtingen op het gebied van het delen van gegevens zijn van toepassing op het EU-recht of de nationale wetgeving die in overeenstemming daarmee is aangenomen en die na 12 september 2025 in werking treedt.

De EU Data Act markeert een transformatieve stap in data governance, emp met het oog op toegankelijkheid, eerlijkheid en innovatie. Het navigeren door de bepalingen ervan en het afstemmen op bestaande regelgeving brengt uitdagingen met zich mee, maar de impact van de EU Data Act op de datadynamiek binnen de EU kan niet genoeg worden benadrukt. Terwijl bedrijven en entiteiten zich aan deze veranderingen aanpassen, ontstaat er een transparanter, competitiever en toegankelijker datalandschap.

Datastrategie.

Gegevens zijn een essentiële hulpbron voor groei, concurrentievermogen, innovatie, werkgelegenheid en vooruitgang. In de toekomst zal de ontwikkeling van datagestuurde applicaties verschillende voordelen opleveren: 

 • verbetering van de gezondheidszorg
 • creëren van veiligere en schonere transportsystemen
 • nieuwe producten en diensten
 • verlaging van de kosten van openbare diensten
 • verbetering van duurzaamheid en energie efficiëntie

De Datastrategie heeft tot doel een markt voor het delen van data tot stand te brengen die het mondiale concurrentievermogen en de soevereiniteit op het gebied van gegevens zal waarborgen. Dit zal leiden tot de totstandbrenging van gemeenschappelijke dataruimten.

Dat zorgt ervoor dat er meer gegevens beschikbaar komen voor gebruik in de economie en de samenleving, terwijl de bedrijven en individuen die de gegevens genereren onder controle worden gehouden.

Om de mondiale data-economie verder te waarborgen, is de datastrategie bedoeld om:

 • wetgevingsmaatregelen vaststellen inzake gegevensgovernance, toegang en hergebruik. Bijvoorbeeld voor het delen van gegevens tussen bedrijven en overheden ten behoeve van het algemeen belang;
 • gegevens op ruimere schaal beschikbaar te maken door hoogwaardige openbare datasets open te stellen en het hergebruik ervan toe te staan;
 • te investeren met grote impact voor de ontwikkeling van infrastructuur voor gegevensverwerking, instrumenten voor het delen van gegevens, architecturen en governancemechanismen voor het bloeien van gegevensuitwisseling en voor de federatie van energie-efficiënte en betrouwbare cloudinfrastructuren en aanverwante diensten;
 • toegang tot veilige, eerlijke en concurrerende clouddiensten mogelijk maken door het opzetten van een aanbestedingsmarkt voor gegevensverwerkingsdiensten te vergemakkelijken en duidelijkheid te scheppen over het toepasselijke regelgevingskader voor cloudregels voor cloudregels.

Een cruciale rol bij het leggen van de basis voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de datastrategie:

 • De Data Governance Act 
  (DGA) is een uitgebreid instrument dat is ontworpen om toezicht te houden op het hergebruik van openbare of beschermde gegevens in verschillende sectoren. Het doel is het delen van gegevens te vergemakkelijken door nieuwe entiteiten die bekend staan als gegevensbemiddelaars te reguleren en het delen van gegevens om altruïstische redenen te bevorderen. De DGA heeft betrekking op zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  (AVG) van toepassing is wanneer het om persoonsgegevens gaat. De opname van ingebouwde waarborgen, naast de AVG, is bedoeld om het vertrouwen in het delen en hergebruik van gegevens te vergroten. Deze vertrouwensopbouw is cruciaal voor het vergroten van de beschikbaarheid van gegevens in de markt.
 • De Datawet is een pijler van de datastrategie. Het belangrijkste doel een leidende rol in de data-economie door het potentieel van de steeds toenemende hoeveelheid industriële gegevens te benutten, teneinde de economie en samenleving ten goede te komen. 

De openbare raadpleging over de Europese datastrategie liep van 19 februari tot en met 31 mei 2020. In het samenvattende verslag wordt de balans opgemaakt van de bijdragen en worden voorlopige trends gepresenteerd die daaruit voortkomen, waarbij de nadruk ligt op kwantitatieve aspecten.

De Commissie heeft ook een openbare raadpleging gehouden over de Data Act, een belangrijk onderdeel van de datastrategie. Het samenvattende verslag geeft een overzicht van de bijdragen. Evenzo heeft de Commissie een raadpleging van het mkb-panel 2019 over het delen van B2B-gegevens gestart na de publicatie van de richtsnoeren voor het delen van gegevens in de particuliere sector

De mededeling van 2018 „Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte” was een alomvattende aanpak van de herbruikbaarheid van gegevens in alle sectoren. Het betrof open gegevens uit de publieke sector, wetenschappelijke onderzoeksgegevens en het delen van gegevens tussen bedrijven (B2B) en Business-to-government (B2G). Het resultaat van de dialoog van 2017 over de opbouw van een Europese data-economie , die in de mededeling van 2018 is verwerkt.