Data toekomst EU

De Europese Commissie wil Europese bedrijven en overheden toegang geven tot veilige, duurzame en interoperabele cloudinfrastructuren en -diensten.

Cloud computing heeft veilige en duurzame digitale infrastructuren nodig, evenals veilige gegevensopslag en -overdracht.

Het wereldwijde datavolume groeit zeer snel. Waar cloud computing tegenwoordig vooral in grote datacenters plaatsvindt, zal deze trend tegen 2025 omkeren: naar verwachting zal 80% van alle gegevens worden verwerkt in slimme apparaten die dichter bij de gebruiker staan, ook wel edge computing genoemd.

De beschikbaarheid van zowel edge- als cloudcomputing is essentieel in een computercontinuüm om ervoor te zorgen dat gegevens op de meest efficiënte manier worden verwerkt. Energie-efficiënte en betrouwbare edge- en cloudinfrastructuren zullen van fundamenteel belang zijn voor het duurzame gebruik van edge- en cloudcomputingtechnologieën.

In 2025 wordt 80% van de data dicht bij de gebruiker verwerkt

Deze brede Cloud- en Edge-ambitie is verankerd in twee doelstellingen van het digitale decennium van de EU.

Inzet van 10.000 klimaatneutrale en zeer veilige edge-nodes zullen zorgen voor de nodige connectiviteit en snelle gegevensoverdracht mogelijk maken.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we een breed scala aan maatregelen nodig, die de complexiteit en het strategische belang van het onderwerp weerspiegelen. Daarvoor zijn alle instrumenten in gang gezet die ter beschikking staan voor één Europese datastrategie, de digitale strategie, het digitale decennium, de industriële strategie en de digitale investeringsprogramma’s.

De EU-datastrategie zal de overstap naar de edge vergemakkelijken en tegelijkertijd zullen zich interoperabele cloud- en edge-diensten ontwikkelen om de opbouw van gemeenschappelijke Europese dataruimten te ondersteunen. Gebruikers en providers moeten zich veilig voelen bij de overstap naar de cloud en profiteren van een hoge mate van concurrentie op de markt.

(IPCEI) zal de energie-efficiënte en betrouwbare cloudinfrastructuren en aanverwante diensten bundelen.

SIMPL, een open source, duurzame en veilige middleware die cloud-to-edge federaties mogelijk zal maken en de kernsoftware zal zijn die Data Spaces aandrijft.

De EU Cloud Rulebook en een leidraad voor overheidsopdrachten voor gegevensverwerkingsdiensten welke bestaat uit een reeks regels waaraan moet worden voldaan. Het Rulebook zal een enkel Europees kader bieden met relevante bindende en niet-bindende regels voor gebruikers en aanbieders van clouddiensten in Europa. Om de efficiëntie en kwaliteit van overheidsopdrachten voor gegevensverwerkingsdiensten in Europa te verbeteren, zal de leidraad aanbevelingen doen voor de uitvoering van consistent nationaal beleid, aangevuld met een uitgebreide reeks essentiële criteria voor gegevensverwerkingsdiensten die door overheidsinstanties tijdens het aanbestedingsproces in overweging moeten worden genomen.

Als onderdeel van de Cybersecurity Act werkt het Europese cyberbeveiligingsagentschap ENISA aan een Europees cyberbeveiligingscertificeringsschema voor clouddiensten (EUCS). De regeling biedt bedrijven, overheidsdiensten en burgers meer zekerheid dat hun gegevens veilig zijn, waar ze ook worden opgeslagen of verwerkt.

Een eerlijke en concurrerende cloudmarkt als onderdeel van de Data Act: door vendor lock-in aan te pakken, probeert de Data Act het schakelen tussen verschillende cloudserviceproviders snel, gratis en technologisch vloeiend te maken. Het heeft ook tot doel de interoperabiliteit te stimuleren en waarborgen te bieden voor internationale gegevensoverdrachten.

Gegevensbescherming in de cloud: de Commissie heeft een platform voor de industrie mogelijk gemaakt om twee gedragscodes voor gegevensbescherming in de cloud te ontwikkelen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens in de cloud is te vinden in de Richtsnoeren voor gemengde datasets van de Commissie.

De verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, die samen met de algemene verordening gegevensbescherming de rechtszekerheid voor cloudgebruikers vergroot door het vrije verkeer van alle gegevens in de EU te waarborgen.

Een Europese mapping van datastromen zal het mogelijk maken om het volume en de economische waarde van datastromen naar de Europese digitale economie te beoordelen en levert waardevolle inzichten op voor bedrijven.

Europese strategie voor data

Een Europese strategie voor data

De strategie voor data is gericht op het centraal stellen van mensen bij het ontwikkelen van technologie en het verdedigen en promoten van Europese waarden en rechten in de digitale wereld.

Gegevens zijn een essentiële hulpbron voor economische groei, concurrentievermogen, innovatie, het scheppen van banen en maatschappelijke vooruitgang in het algemeen.

De Europese strategie voor data is gericht op het creëren van een interne markt voor data die het wereldwijde concurrentievermogen en de datasoevereiniteit van Europa zal waarborgen. Gemeenschappelijke Europese dataruimten zullen ervoor zorgen dat er meer data beschikbaar komen voor gebruik in de economie en de samenleving, terwijl de bedrijven en personen die de data genereren de controle behouden.

Datagestuurde toepassingen zullen burgers en bedrijven op veel manieren ten goede komen. Ze kunnen:

de gezondheidszorg verbeteren

veiligere en schonere transportsystemen te creëren

nieuwe producten en diensten genereren

de kosten van openbare diensten verminderen

verbeteren van duurzaamheid en energie-efficiëntie

De Commissie heeft als onderdeel van haar datastrategie een verordening over Europese data governance voorgesteld. Deze nieuwe verordening zal een cruciale rol spelen bij het waarborgen van het leiderschap van de EU in de wereldwijde data-economie.

Op 23 februari 2022 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening betreffende geharmoniseerde regels voor eerlijke toegang tot en gebruik van gegevens (gegevenswet). De Data Act is een belangrijke pijler van de Europese strategie voor data. Het belangrijkste doel is om van Europa een leider in de data-economie te maken door het potentieel van de steeds groter wordende hoeveelheid industriële data te benutten om de Europese economie en samenleving ten goede te komen.

Om het leiderschap van de EU in de wereldwijde data-economie verder te waarborgen, beoogt de Europese datastrategie:

wetgevingsmaatregelen aannemen inzake gegevensbeheer, toegang en hergebruik. Bijvoorbeeld voor business-to-government datadeling voor het algemeen belang;

gegevens op grotere schaal beschikbaar maken door hoogwaardige openbare datasets in de hele EU open te stellen en gratis hergebruik toe te staan;

€ 2 miljard investeren in een Europees High Impact Project om dataverwerkingsinfrastructuren, tools voor het delen van gegevens, architecturen en bestuursmechanismen te ontwikkelen voor een bloeiende datadeling en om energie-efficiënte en betrouwbare cloudinfrastructuren en aanverwante diensten te bundelen;

toegang tot veilige, eerlijke en concurrerende clouddiensten mogelijk maken door de oprichting van een inkoopmarktplaats voor gegevensverwerkingsdiensten te vergemakkelijken en duidelijkheid te scheppen over het toepasselijke regelgevingskader inzake cloudregels.

Bedrijven zullen door de datastrategie meer data tot hun beschikking hebben om te innoveren. De Europese Commissie heeft al een rapport gepubliceerd over Business-to-Government (B2G) data sharing. Het rapport, afkomstig van een deskundigengroep op hoog niveau, bevat een reeks beleids-, juridische en financieringsaanbevelingen die ertoe zullen bijdragen dat B2G-gegevensuitwisseling in het algemeen belang een schaalbare, verantwoorde en duurzame praktijk wordt in de EU.

Overleg openen

De openbare raadpleging over de Europese datastrategie liep van 19 februari tot 31 mei 2020. Het samenvattende rapport inventariseert de bijdragen en presenteert voorlopige trends die daaruit naar voren komen, met de nadruk op kwantitatieve aspecten.

De Commissie hield ook een openbare raadpleging over de datawet, een belangrijk onderdeel van de strategie voor data.

Connected

De houding en emoties van consumenten ten opzichte van niet-voertuigtechnologie, het delen van gegevens en gegevensprivacy spelen allemaal een belangrijke rol bij het vormgeven van hun behoefte aan en verlangen naar en waarschijnlijkheid om geconnecteerde voertuigdiensten te adopteren.

Consumenten brengen het grootste gedeelte van hun tijd buiten het voertuig door en als zodanig bepalen de technologiemerken en apparaten die ze gebruiken, de diensten waarop ze zich abonneren en hun houding ten opzichte van het delen van gegevens en privacy buiten het voertuig de beslissingen die ze in het voertuig nemen. Een duidelijk voorbeeld: van de consumenten die hun telefoon verbinden met hun auto zegt bijna de helft van de gebruikers dat ze in de toekomst geen auto zouden overwegen zonder deze functionaliteit en de meerderheid van de anderen gebruikers zou er de voorkeur aan geven.

De inkomsten uit connected voertuigservices stijgen nog ieder jaar. Er is bij veel consumenten duidelijk behoefte aan geconnecteerde diensten en functies in het voertuig, wat resulteert in een geweldige kans voor auto- en technologiebedrijven om geconnecteerde functies en functionaliteit in het voertuig te integreren. Maar er is ook een risico voor OEM’s dat consumenten hun technische ecosystemen in het voertuig brengen via mirroring-oplossingen, die door OEM’s geleverde connected services teniet kunnen doen en er inbreuk op kunnen maken.”

Terwijl auto- en technologiebedrijven worden uitgedaagd om nieuwe inkomstenstromen voor geconnecteerde voertuigen te creëren en te laten groeien, is er een omwenteling in de wensen en verwachtingen van consumenten naarmate consumenten meer technisch onderlegd worden, vooral als het gaat om gegevensprivacy.

Consumenten maken zich zorgen over alle soorten gegevens, waarbij financiële en beveiligingsgegevens bovenaan de lijst staan.

En meer de helft van de consumenten maken zich zorgen over gegevensprivacy, gelooft dat de waarde van hun gegevens in de loop van de tijd zal toenemen en maakt zich zorgen over de bescherming (en mogelijk het te gelde maken) van hun gegevens.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat consumenten gemiddeld abonnementen hebben in vier categorieën (die binnen elke categorie meerdere abonnementen kunnen hebben), waarbij entertainment- en winkelabonnementen bijna alomtegenwoordig zijn. Toekomstige geconnecteerde diensten die gericht zijn op veiligheid, beveiliging en voertuigonderhoud zijn het meest wenselijk voor consumenten en zullen waarschijnlijk worden gedownload tegen redelijke abonnementskosten. De acceptatie van betaalde connected voertuigservices na de proefperiode in de branche blijft echter laag, met een laag percentage van de proefversies dat wordt omgezet in doorlopende abonnementen.

We worden overspoeld met abonnementen op elk gebied van ons leven, van entertainment tot eten en drinken en diensten. De abonnementsmoeheid van consumenten is reëel. We zien een hoge mate van interesse van consumenten in verschillende functiethema’s, wat een belangrijke kans biedt om op waarde gebaseerde oplossingen te creëren voor zowel auto- als technologiebedrijven. Het zal voor deze spelers van cruciaal belang zijn om zowel de waarde als de grondgedachte duidelijk te verwoorden waarom verbonden functies doorlopende abonnementen zouden moeten zijn, inclusief hoe en waarom services en functies doorlopende gegevens zullen gebruiken voor een betere gebruikers ervaring.

De sleutel tot het succesvol ontwikkelen en implementeren van connected voertuigservices en -functies is gericht op de juiste klant: degenen die bereid zijn zich aan te passen aan connected services en de juiste personatypes. Een derde van de consumenten de belangrijkste doelgroep voor connected voertuigoplossingen. Bovendien identificeerde de studie vijf belangrijke persona’s: verwenners, telers, leeglopers, uittreders en angstige ontduikers. Marketinginspanningen, productinnovatie en commerciële verkenning moeten gericht zijn op de groeidoelpersona’s – en niet alleen op bestaande kopers.

Over het algemeen zijn geconnecteerde diensten een bijzaak, waarbij consumenten zich afvragen: ‘Hoe pas ik technologie in mijn auto in?’ De komende jaren zullen we een verschuiving zien naar ‘Hoe past mijn voertuig in mijn persoonlijke technische ecosysteem?. Dit vereist een mentaliteitsverandering gericht op het ontmoeten van consumenten waar ze zijn. Autofabrikanten moeten anders nadenken over hoe consumenten nieuwe technologie en abonnementen zullen vinden en integreren in hun persoonlijke technische ecosystemen. Ondertussen hebben technische spelers de mogelijkheid om samen te werken met autofabrikanten om voertuigbezit en gebruikservaringen met toegevoegde waarde te creëren.

Gegevensuitwisseling

Slechte gegevensuitwisseling was ooit Europa’s schrikbeeld in de strijd tegen het terrorisme. Vandaag heeft die angst het blok misschien naar het andere uiterste geduwd, nu privacyonderzoekers een onderzoek starten naar het te veel delen van gegevens door EU-agentschappen.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onderzoek gestart naar het grensagentschap van de Europese Unie, Frontex, voor het automatisch delen van informatie uit ondervragingen van gedetineerde migranten en asielzoekers aan het EU-politiebureau Europol, zo kondigde het deze week aan na het afronden van een audit van Frontex.

“We hebben veel dingen gevonden die behoorlijk zorgwekkend waren”, zegt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Wojciech Wiewiórowski. “Met mensen die de grens oversteken, hebben we het gevoel dat de EU een probleem heeft met het vasthouden aan de waarden en principes waar ze trots op is.”

Het delen van gegevens is bedoeld om grensoverschrijdende misdaden zoals smokkel en terrorisme uit te roeien. Het programma dat bekend staat als “Processing of Personal Data for Risk Analysis” (PeDRA) werd gelanceerd een paar maanden nadat in 2015 een golf van terreuraanslagen Europa trof. de tragedies. “Er is een zwart gat aan informatie”, zei voormalig Europol-directeur Rob Wainwright destijds.

De interne privacywaakhond van de EU, EDPS, waarschuwt nu dat grote hoeveelheden gegevens van Europeanen en migranten waarschijnlijk illegaal worden gedeeld met Europol, dat de afgelopen jaren steeds machtiger is geworden als het gaat om het verzamelen en controleren van wetshandhavingsgegevens in de hele wereld. blok. De EDPS zei dat de brede automatische gegevensuitwisseling die door Frontex met Europol is opgezet, wijst op een schending van een EU-privacywet en de Europese grens- en kustwachtverordening.

Frontex houdt interviews met migranten in Europese detentiecentra om verschillende soorten informatie te verkrijgen, waaronder hun routes, mensen die hen mogelijk hebben geholpen en de identiteit van verdachten van grensoverschrijdende criminaliteit zoals smokkel en terrorisme. De grensdienst heeft sinds 2016 informatie over 13.000 mogelijke verdachten naar Europol gestuurd, zei de adjunct-directeur van Frontex, Uku Sarekanno, in november 2022.

“Het is in het belang van de Unie en haar burgers dat de twee agentschappen samenwerken, dat we simpelweg niet bovenop de informatie zitten die we hebben verkregen en deze niet delen met het andere bureau dat lidstaten helpt bij het aanpakken van de georganiseerde misdaad en grensoverschrijdend gedrag. grenscriminaliteit”, vertelde Sarekanno tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement in 2022.

Maar de privacytoezichthouder daagt de gretigheid van Frontex uit om een hele reeks gegevens te verzamelen en te delen. Het zei dat een audit vorig jaar “ernstige twijfels” opriep dat de operaties van de grensdienst legaal waren en de grondrechten respecteerden. Hij hekelde de grensdienst voor het “systematisch, proactief en zelfstandig” verzamelen van informatie over potentiële verdachten tijdens interviews met migranten die “zeer kwetsbaar” waren.

De schat aan informatie die met Europol werd gedeeld, was waarschijnlijk ook relatief onbetrouwbaar en discriminerend, aldus de controle. Namen van ngo’s zijn verschenen in 1.058 documenten die debriefing-interviews met migranten documenteren, meldde de EU-zakenpublicatie EUobserver in april.

De privacysonde komt terwijl het Europese bewakingsapparaat gestaag uitbreidt.

Europol heeft vorig jaar aanzienlijke nieuwe bevoegdheden gekregen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven. De nieuwe wet verontrustte Wiewiórowski, die – in een ongekende beweging – in september het Europees Parlement en de Raad van de EU voor het Hof van Justitie van de EU daagde omdat ze hun eerdere handhaving tegen Europol effectief hadden geannuleerd.

Wojciech Wiewiórowski daagde het Europees Parlement en de Raad van de EU voor het Hof van Justitie wegens het annuleren van de eerdere tenuitvoerlegging tegen Europol | Europees parlement

De EDPS had het bureau een paar maanden eerder bevolen om gegevens te wissen van personen die geen vastgestelde link met een misdrijf hadden, nadat was vastgesteld dat de wetshandhavingsinstantie waarschijnlijk grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verkeerd had behandeld.

Tijdens de Just Law-week stemde het Europees Parlement voor het starten van onderhandelingen over een wetsontwerp met de naam Prüm II met de EU-Raad om de toegang tot gegevens voor de EU-politieautoriteiten uit te breiden om biometrische informatie zoals gezichtsopnamen, vingerafdrukken, DNA en voertuigregistratie te delen. Europol zou ook toegang krijgen tot de gegevens en de nationale politie in staat stellen om toegang te krijgen tot haar eigen databanken met biometrische gegevens van buiten de EU.

Privacygroepen hebben ook gewaarschuwd dat een andere lopende EU-hervorming, bekend als EURODAC, de nationale politie en Europol in staat zou kunnen stellen migranten beter op te sporen en vingerafdrukken van kinderen te verzamelen.

De EDPS gaf Frontex tot het einde van het jaar om wijzigingen door te voeren om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten voor het verzamelen en verwerken van gegevens aan de EU-grenzen legaal zijn en zei dat het resultaat van zijn onderzoek naar het delen van gegevens met Europol al in september zou kunnen komen.

In een reactie zei de persdienst van Frontex dat “het bureau ernaar zal streven om te voldoen aan de aanbevelingen en een actieplan zal ontwikkelen om de nodige veranderingen in onze operaties door te voeren.”

Een woordvoerder van Europol zei dat het een “solide werkrelatie” heeft met de EDPS en dat het bureau een onafhankelijke functionaris voor de grondrechten en een functionaris voor gegevensbescherming heeft om ervoor te zorgen dat de privacyregels worden nageleefd. De woordvoerder weigerde commentaar te geven op de EDPS-audit en het onderzoek naar Frontex.