Technologieën

Nieuwe digitale technologieën die worden gebruikt om persoonlijke informatie op een invasieve en grootschalige manier te verwerken, voldoen niet aan de redelijke verwachtingen van ons als individu over onze privacy.

Informatietechnologieën die persoonlijke gegevens verwerken zijn steeds meer aanwezig in ons leven.

Technologieën zijn altijd geweldige metgezellen geweest in onze zoektocht naar ontwikkeling en vooruitgang, maar ze brengen ook een aantal risico’s met zich mee die inherent zijn aan hun gebruik en evolutie.

Privacy was een mensenrecht dat de vrije ontwikkeling en de uitoefening van onze rechten mogelijk maakt in overeenstemming met de waardigheid die we als mens hebben. Maar vandaag leven we in een wereld waarin voor deelname aan openbare en private activiteiten op nationaal en internationaal niveau steeds meer persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt.

Waarbij de leidende principes, moeten worden gezien als een essentieel en structureel onderdeel van elk systeem dat de acties van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers bij de verwerking van persoonsgegevens regelt.

Het respecteren van fundamentele rechten en vrijheden en het beperken van de risico’s van misbruik van persoonlijke informatie- en communicatietechnologieën, kunstmatige intelligentie en andere technologische ontwikkelingen is cruciaal voor het waarborgen van het recht op privacy van individuen.

Daarbij stellen we 10 principes (wettigheid, toestemming, transparantie; doel; loyaliteit; evenredigheid; minimalisering; kwaliteit; verantwoordelijkheid en veiligheid), om wetgevers te begeleiden en hen aan te moedigen een evenwicht te blijven vinden tussen de verschillende tegenstrijdige belangen bij de verwerking van persoonsgegevens en het recht op privacy in het mondiale en digitale tijdperk.

Waarbij we er steeds op aandringen bij overheden te streven naar samenwerking en harmonisatie van de regelgeving op internationaal niveau. Omdat dat er veel overeenkomsten zijn in de manier waarop internationale normatieve documenten de principes van privacy en bescherming van persoonsgegevens zich ontwikkelen.

Deze gemeenschappelijke elementen kunnen als basis dienen voor het bereiken van een wereldwijde consensus die het mogelijk zal maken om verschillende uitdagingen aan te gaan die zich voordoen bij de verwerking en internationale overdracht van gegevens met betrekking tot individuen, om ervoor te zorgen dat onze rechten op privacy wordt gewaarborgd, zowel virtueel als in het dagelijks leven.

Voor de beschaving in zijn geheel, is het een uitdaging om hand in hand met technologische ontwikkelingen vooruit te komen met aandacht voor uiteenlopende, dagelijkse behoeften.

Maar we moeten ernaar streven de samenwerking te vergroten en te handelen in overeenstemming met een van de meest waardevolle dingen die onze menselijkheid bepalen: respect voor onze vrijheid en waardigheid als mens. Dat houdt niet alleen in dat onze grondrechten worden erkend, maar ook gegarandeerd.

Begrip

Het is vier jaar geleden sinds de Europese gegevensbeschermingsregels van kracht werden om de vertrouwelijkheid van onze gegevens te waarborgen, maar er is nog steeds een gebrek aan begrip bij bedrijven en consumenten over hoe ze hieraan moeten voldoen.

Het acroniem AVG, dat staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt het vaakst gehoord wanneer Big Tech-bedrijven zoals Google en Amazon hoge boetes krijgen. Het verwijst in wezen naar de regels die het gebruik van onze gegevens regelen, zodat het niet ongepast wordt gebruikt, maar de ingewikkelde details kunnen nog steeds voor verwarring zorgen.

Een nieuw certificeringssysteem moet het voor bedrijven en burgers gemakkelijker maken om de regelgeving beter te begrijpen en boetes te voorkomen.

Woensdag heeft de European Data Protection Board (EDPB), die verantwoordelijk is voor de handhaving van de AVG, voor het eerst een AVG-certificeringsregeling goedgekeurd.

Het stelt individuen of entiteiten in staat om certificering te verkrijgen van een erkende accreditatie-instantie om aan de EU en klanten aan te tonen dat ze GDPR-compatibel zijn.

Ierland legt Instagram boetes van 405 miljoen euro op voor bescherming van gegevens van kinderen


Validatie door derden
De organisatie Europrivacy, een Europees onderzoeksproject dat mede wordt gefinancierd door de Europese Commissie en Zwitserland, is de eerste die haar AVG certificeringsschema officieel heeft laten goedkeuren door de EDPB.

Het zegt dat de stap organisaties zal helpen bij het navigeren door de gecompliceerde zaken van GDPR-compliance en -certificering.

Het is enorm belangrijk omdat er voor AVG meer dan 70 verwijzingen naar certificering waren, omdat het een manier is om ervoor te zorgen dat gegevens echt worden verwerkt in overeenstemming met de AVG-vereisten.

En de certificering is het enige mechanisme waarmee een onpartijdige partij kan beoordelen of een bedrijf of zelfs ziekenhuizen echt aan de AVG voldoen.

De verhuizing betekent dat Europrivacy-certificaten worden erkend door alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Dit is bedoeld om de verwarring van de AVG op te helderen – net als voorheen werd de naleving van gegevensbescherming in wezen gecontroleerd door nationale toezichthoudende autoriteiten.

WhatsApp herschrijft zijn Europa-privacybeleid na recordboete van € 225 miljoen AVG
‘Een hoger gevoel van vertrouwen’


Europrivacy is van mening dat het nieuwe systeem bedrijven kan aanmoedigen om proactiever te zijn bij het verkrijgen van onafhankelijke externe validatie van hoe zij gegevens verwerken en voldoen aan de EU-privacyregels.

Het hebben van een door de nationale autoriteiten erkende certificeringsregeling bedrijven en gebruikers “een vrij hoger gevoel van vertrouwen” zal geven.

“Als je ervoor kiest om je persoonlijke gegevens met dienstverleners te delen, zeggen alle providers ‘natuurlijk respecteren we’ en natuurlijk ‘we houden ons aan de wet’. Maar er is altijd twijfel’.

Seksuele intimidatie, gegevens en eigendom: de juridische mijnenvelden van de metaverse die we moeten navigeren.


De regeling zal niet alleen grote bedrijven zal helpen, maar vooral kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsinstanties, evenals burgers.

“Een van de vereisten van de AVG is er echt voor te zorgen dat iemand die persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, de plicht heeft en heeft om de betrokkene in zeer duidelijk begrijpelijke bewoordingen te informeren.

“En dat is onderdeel van de certificering, namelijk beoordelen of de informatie die aan u, aan ons wordt verstrekt, duidelijk en transparant is”.

Einstein zei altijd dat als je goede wetenschappelijke kennis hebt, je het in vijf minuten moet kunnen uitleggen aan een vijfjarige.


De manier waarop het zou werken, is dat een bedrijf of openbare organisatie zou documenteren hoe het voldoet aan de AVG, waarna een goedgekeurde certificeringsinstantie dit zou onderzoeken en de naleving ervan zou certificeren.

De certificering moet niet worden gezien als een regeling, maar als een methode om de AVG voor iedereen transparanter te maken, waarmee bedrijven en burgers zullen blijven worden geïnformeerd over veranderingen en wijzigingen in de AVG-regels.

“Ik denk dat de volgende stap echt is om mensen voor te lichten, om de naleving van gegevensbescherming te begrijpen”.

“Het is ook een kans voor bedrijven. Het is niet alleen een manier om te laten zien dat ze om hun gebruikers geven, maar dit is ook goed voor de samenleving en goed voor de economie. Het risico lopen om niet te voldoen aan de regelgeving is een risico voor alle partijen van een bedrijf”.

Betere communicatie met burgers en bedrijven nodig is om een ​​dialoog tot stand te brengen om te begrijpen wat er nodig is om de AVG duidelijker te maken.

“Einstein zei altijd dat als je een goede wetenschappelijke kennis hebt, je het in vijf minuten moet kunnen uitleggen”.

Executive Order

Op 7 oktober ondertekende president Biden een uitvoerend bevel over ‘Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities’. Samen met de verordeningen die zijn uitgevaardigd door de procureur-generaal, implementeert de Executive Order de in maart aangekondigde principiële overeenkomst in de Amerikaanse wetgeving. Het Executive Order introduceert nieuwe bindende waarborgen om alle door het Hof van Justitie van de EU aan de orde gestelde punten aan te pakken, de toegang tot EU-gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten te beperken en een Data Protection Review Court in te stellen.

Op basis daarvan zal de Europese Commissie nu een ontwerp-adequaatheidsbesluit opstellen en haar goedkeuringsprocedure starten.

Waar gaat de nieuwe Executive Order over?

Het op 7 oktober door president Biden ondertekende Executive Order, evenals de bijbehorende verordeningen, geven uitvoering aan de toezeggingen die de VS hebben gedaan in de in maart aangekondigde principeovereenkomst.

Voor Europeanen van wie persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, voorziet de nieuwe Executive Order in:

Bindende waarborgen die de toegang tot gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten beperken tot wat nodig en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen;

De oprichting van een onafhankelijk en onpartijdig verhaalmechanisme, met inbegrip van een nieuwe Data Protection Review Court („DPRC”); om klachten over de toegang tot hun gegevens door de Amerikaanse nationale veiligheidsautoriteiten te onderzoeken en op te lossen;

De Executive Order vereist dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hun beleid en procedures herzien om deze nieuwe waarborgen te implementeren.

Dit zijn aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van het Privacy Shield. De nieuwe waarborgen op het gebied van toegang van de overheid tot gegevens zullen een aanvulling vormen op de verplichtingen die Amerikaanse bedrijven die gegevens uit de EU importeren zullen moeten nakomen.

Wat zijn de volgende stappen in het proces?

Met de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit en de bijbehorende verordeningen kan de Commissie nu overgaan tot de volgende stappen, waaronder het voorstellen van een ontwerp-adequaatheidsbesluit en het starten van de goedkeuringsprocedure.

De goedkeuringsprocedure voor een adequaatheidsbesluit bestaat uit verschillende stappen: het verkrijgen van een advies van de European Data Protection Board (EDPB) en het groen licht van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Bovendien heeft het Europees Parlement het recht van toetsing over adequaatheidsbesluiten.

Pas daarna kan de Europese Commissie het definitieve adequaatheidsbesluit met betrekking tot de VS nemen. Vanaf dat moment zullen gegevens vrij en veilig kunnen stromen tussen de EU- en Amerikaanse bedrijven die zijn gecertificeerd door het ministerie van Handel onder het nieuwe kader. Amerikaanse bedrijven zullen zich bij het raamwerk kunnen aansluiten door zich te verplichten tot naleving van een gedetailleerde reeks privacyverplichtingen.

In welk opzicht verschilt het nieuwe verhaalmechanisme van de vorige privacyschildombudsman?

Het nieuwe uitvoeringsbesluit, samen met de bijbehorende verordeningen, stelt een nieuw tweelagig verhaalmechanisme in, met onafhankelijke en bindende bevoegdheid.

Onder de eerste laag zullen EU-burgers een klacht kunnen indienen bij de zogenaamde ‘Civil Liberties Protection Officer’ van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap. Deze persoon is verantwoordelijk voor de naleving door Amerikaanse inlichtingendiensten van privacy en fundamentele rechten.

Op het tweede niveau hebben individuen de mogelijkheid om tegen de beslissing van de Civil Liberties Protection Officer in beroep te gaan bij de nieuw opgerichte Data Protection Review Court. Het Hof zal worden samengesteld uit leden die van buiten de Amerikaanse regering worden gekozen, worden benoemd op basis van specifieke kwalificaties en kunnen alleen worden ontslagen om ernstige redenen (zoals veroordeling voor een misdrijf, of geestelijk of lichamelijk ongeschikt worden geacht om de taken uit te voeren) en geen instructies van de overheid kunnen krijgen. De Data Protection Review Court zal bevoegd zijn om klachten van EU-burgers te onderzoeken, onder meer om relevante informatie van inlichtingendiensten te verkrijgen, en zal bindende corrigerende beslissingen kunnen nemen. Als de DPRC bijvoorbeeld zou vaststellen dat gegevens zijn verzameld in strijd met de waarborgen van het uitvoeringsbesluit, kan het de verwijdering van de gegevens gelasten.

Om de toetsing door de Rekenkamer verder te verbeteren, zal de Rekenkamer in elk geval een speciale advocaat met relevante ervaring selecteren om de Rekenkamer bij te staan, die ervoor zal zorgen dat de belangen van de klager voor de Rekenkamer worden behartigd en dat de Rekenkamer goed op de hoogte is van de feitelijke en juridische aspecten van de zaak. Dit zorgt ervoor dat beide partijen vertegenwoordigd zijn en introduceert meer garanties op het gebied van een eerlijk proces, verhaal en een eerlijk proces.

Dit zijn aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van het mechanisme dat bestond onder het privacyschild. In die tijd konden individuen zich wenden tot een ombudspersoon, die deel uitmaakte van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en niet over vergelijkbare onderzoeks- of bindende beslissingsbevoegdheden beschikte.

Waarom denkt de Commissie dat het Hof van Justitie van de EU de overeenkomst niet opnieuw zal vernietigen?

Het doel van de Commissie bij deze onderhandelingen was om de bezorgdheid weg te nemen: s aan de orde gesteld door het Hof van Justitie van de EU in het Schrems II-arrest en een duurzame en betrouwbare rechtsgrondslag bieden voor trans-Atlantische gegevensstromen. Dit komt tot uiting in de waarborgen die zijn opgenomen in het Executive Order, zowel wat betreft de inhoudelijke beperking van de toegang van de Amerikaanse nationale veiligheidsautoriteiten tot gegevens (noodzaak en evenredigheid) als de instelling van het nieuwe verhaalmechanisme.

Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven in de tussentijd?

Het is belangrijk om te onthouden dat een adequaatheidsbesluit niet het enige instrument is voor internationale overmakingen.

Modelclausules, die bedrijven in hun commerciële contracten kunnen opnemen, zijn het meest gebruikte mechanisme om gegevens uit de EU over te dragen. Vorig jaar heeft de Commissie gemoderniseerde ‘standaardcontractbepalingen’ aangenomen om het gebruik ervan te vergemakkelijken, onder meer in het licht van de eisen die het Hof van Justitie heeft gesteld in het Schrems II-arrest. Er is ook praktische begeleiding beschikbaar voor bedrijven die vertrouwen op standaardcontractbepalingen voor het overdragen van gegevens.

Alle waarborgen die de Commissie met de Amerikaanse regering is overeengekomen op het gebied van nationale veiligheid (inclusief het verhaalmechanisme) zullen beschikbaar zijn voor alle overdrachten naar de VS onder de AVG, ongeacht het gebruikte overdrachtsinstrument.

Mobiele data

Hoeveel mobiele data heb je echt nodig?

Filmpjes, videogames en muziek branden snel door je mobiele data bundel heen. Omdat we nu eenmaal niet het mobiele data gebruik bij houden, om te bepalen hoeveel data we echt nodig hebben.

Onze liefdesaffaire met mobiele data is sterk. Zo sterk zelfs dat onze providers het aantal onbeperkte data-abonnementen zien verdubbelen.

Maar als we ons verdiepen in onze gewoontes en leren wat er nodig is data om onze favoriete apps uit te voeren voordat we tegen een onbeperkt aantal aanlopen. Mogelijk merken we dat we onze data-abonnement en maandelijkse factuur kunnen verlagen. Een slimme manier om je data in de gaten te houden en te besparen.

Als we dan tegelijkertijd het contant geld, betaalkaarten en bankrekeningen erbij nemen. Zien we ook gelijk alle verborgen kosten die we misschien maken en neem daarbij de komende twee maanden de tijd om de activiteit van mobiele telefoons met veel data te onderzoeken en indien nodig te matigen.

De gemiddelde smartphonebezitter gebruikt 12 gigabyte aan data per maand. Om te weten of uw gebruik boven of onder die drempel valt, hoeft u niet verder te zoeken dan uw telefoon.

De meeste telefoons houden het totale datagebruik bij. Ze splitsen het ook op per app, zodat je kunt zien hoeveel van je kostbare gigabytes worden afgevoerd door Spotify of Instagram.

Om te zien hoeveel data je verbruikt, duik je in de instellingen van je iPhone of Android-telefoon. Zoek het gedeelte ‘mobiel’ of ‘netwerk/internet’ en bekijk het algemene datagebruik en de data door de app.

Op een iPhone komt de “huidige periode” van datagebruik niet overeen met uw meest recente maandfactuur. Je moet je gebruik eerst op nul zetten en vanaf een specifieke datum beginnen om een ​​nauwkeurig beeld te krijgen van het aantal gigabytes dat je in een maand gebruikt.

Evenzo kunt u met een Android handmatig een tijdsperiode kiezen om te controleren.

Om te begrijpen hoeveel gegevens onze apps gebruiken zullen we de statistieken moeten bekijken. Als je je statistieken bekijkt, zul je waarschijnlijk merken dat sommige apps hebzuchtiger zijn dan andere.

Het is algemeen bekend dat het streamen van video en muziek enorm veel data verbruikt. Over het algemeen kun je verwachten dat je 500 megabyte aan data per uur verbruikt voor video met standaarddefinitie en ongeveer 50 MB per uur voor het streamen van muziek. (Er zijn 1.024 MB in 1 GB.)

Wat niet algemeen bekend is, is hoeveel datagebruik verschilt per app en streamingkwaliteit. Spotify heeft vier instellingen voor streamingkwaliteit en YouTube-video’s kunnen in een handvol resoluties worden afgespeeld.

Klinkt het verwarrend? Het kan zijn. We hebben even op internet gezocht en vonden de volgende gegevens over de mobiele apps Spotify, YouTube en Netflix.

Spotify

Laag: luister naar ongeveer 95 uur muziek voor 1 GB aan data.

Normaal: Luister naar ongeveer 24 uur muziek voor 1 GB aan data.

Hoog: luister naar ongeveer 14 uur muziek voor 1 GB aan data.

Zeer hoog: luister naar ongeveer 7 uur muziek voor 1 GB aan data.

YouTube

SD (480p): bekijk ongeveer 2 uur video voor 1 GB.

HD (720p): bekijk ongeveer 50 minuten video voor 1 GB.

Full HD (1080p): bekijk ongeveer 30 minuten video voor 1 GB.

4K (2160p): bekijk ongeveer 6 minuten video voor 1 GB.

*Gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door technische website Makeuseof.com.

Netflix

Automatisch: bekijk ongeveer 4 uur video voor 1 GB aan gegevens.

Gegevens opslaan: bekijk ongeveer 6 uur video voor 1 GB aan gegevens.

Maximale data: bekijk ongeveer 20 minuten video voor 1 GB aan data.

Als je eenmaal weet hoeveel data je gebruikt, kun je je zelf de apps uitschakelen of je apparaat het werk laten doen. Vanuit het instellingenmenu van je telefoon kun je bepaalde apps uitschakelen zodat ze geen mobiele data gebruiken, of je kunt gegevensbesparende opties inschakelen in de instellingenmenu’s van veelvoorkomende video- en muziek-apps.

Je zult ook de instellingen van je sociale media-apps controleren, die steeds meer worden gedomineerd door video-inhoud. Die je app veranderen in een nooit eindigende stroom van videospelletjes, filmpjes en reclames en zo kan een uur zo voorbij vliegen. Des te meer reden om autoplay te stoppen als de app het je toestaat deze uit te schakelen. Als dat niet het geval is, wilt u misschien naar de klok kijken terwijl u door de pagina’s heen veegt.

Je kunt het entertainment natuurlijk ook opslaan voor school (of de plaatselijke hangplek). Wanneer je verbinding maakt met wifi, gebruik je geen mobiele data meer. Dat betekent dat je van hartenlust kunt streamen, downloaden en uploaden zonder in uw databundel te hoeven snijden. Een gelikte zet is om je favoriete albums of afspeellijsten in je muziekstreaming-dienst te downloaden terwijl je op een wifi netwerk zit, en vervolgens de grooves onderweg af te spelen in de offline modus.

Nadat je alle aanpassingen hebt gemaakt, aan het gedrag van je apps en aan dat van jezelf, kun je bepalen hoeveel gigabytes je daadwerkelijk nodig hebt .

Een goede regel is om een maand of twee te wachten totdat uw gebruik uw nieuwe gewoonten weerspiegelt. Controleer vervolgens de dataverbruikmeter van je mobiele telefoon. Als uw gebruik ruim onder de limieten van uw huidige abonnement ligt, is het misschien tijd om van abonnement te veranderen of zelfs op zoek te gaan naar een andere provider.

Als je je gebruik niet naar beneden kunt krijgen, is onbeperkt gaan misschien onvermijdelijk. Maar kijk dan naar de telecom discounters als je overweegt over te stappen. Ze bieden meestal het laagste tarief op het gebied van databundels.