Persoonlijk of gevoelig

In het huidige digitale tijdperk vloeit er een enorme stroom aan informatie door netwerken, van gebruiker naar gebruiker en van apparaat naar apparaat. Zijn we afhankelijk van het verzamelen en opslaan van gevoelige en persoonlijke informatie om kritische activiteiten uit te voeren.

En met het verzamelen van gegevens ontstaat uiteraard de behoefte aan gegevensregulering om gevoelige en persoonlijke gegevens te beschermen tegen lekken, diefstal of misbruik. Hoewel het voor klanten geweldig is om te weten dat hun gegevens in veilige handen zijn, hebben anderen die te maken hebben met groeiende hoeveelheden gegevens vaak moeite om gelijke tred te houden met de veranderende regelgeving.

De primaire categorieën beschermde gegevens zijn persoonlijke gegevens en gevoelige gegevens. Hoewel ze misschien hetzelfde klinken, worden deze gegevenstypen onder de regelgeving verschillend gecategoriseerd, wat van invloed is op de manier waarop ze moeten worden beschermd.

Nu er zoveel wettelijke voorwaarden en voorschriften gelden, moeten individuen en het bedrijfsleven op de hoogte blijven van de verschillen tussen de twee soorten gegevens om de veiligheid en privacy te beschermen. Laten we deze verschillende gegevenscategorieën definiëren en waarom ze belangrijk zijn voor gegevensbeveiliging, privacy en compliance.

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming gedefinieerd als alle informatie die “gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.” Alle informatie die een persoon direct of indirect kan identificeren, moet als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, maar ook informatie met betrekking tot werk, opleiding en hobby’s.

Gevoelige gegevens vereisen een hoger beschermingsniveau vanwege de potentiële schade als ze worden blootgesteld. Het bevat zeer vertrouwelijke informatie die bij verkeerd gebruik aanzienlijke schade kan veroorzaken. Dit omvat gegevens die een kwaadwillende actor zou kunnen gebruiken om schade toe te brengen aan een individu of organisatie, zoals financiële informatie, medische dossiers, wachtwoorden en burgerservicenummers. Gevoelige gegevens zijn doorgaans onderworpen aan strikte privacy- en beveiligingsregels, en het misbruik of de blootstelling ervan kan ernstige gevolgen hebben.

Persoonlijke gegevens worden niet altijd als gevoelig beschouwd, en gevoelige gegevens hoeven niet noodzakelijkerwijs persoonlijk te zijn. Gegevens worden persoonlijke gegevens wanneer ze aan een specifiek individu kunnen worden gekoppeld.

Er worden vaak meerdere persoonlijke gegevens van één gebruiker verzamelt. Hoewel één stukje data misschien niet specifiek genoeg is om tot een individu te herleiden, kan de huidige technologie individuele stukjes data gemakkelijk met elkaar verbinden. Dit betekent dat, hoewel persoonlijke gegevens niet altijd als vertrouwelijk of gevoelig van aard worden beschouwd, deze toch moeten worden beschermd tegen toegang, manipulatie of misbruik.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen welke gegevens algemeen bekend zijn en welke vertrouwelijk moeten blijven. Begrijpen welke soorten gegevens worden benaderd, gebruikt en gedistribueerd, is een essentiële eerste stap op weg naar het voldoen aan regelgeving en het beschermen van klant- en bedrijfsgegevens.

Het belangrijkste verschil tussen persoonlijke en gevoelige gegevens is de mate van schade die kan worden veroorzaakt door de blootstelling ervan. Terwijl een kwaadwillende actor persoonlijke gegevens kan gebruiken voor spamming, phishing of identiteitsdiefstal, kan de blootstelling van gevoelige gegevens leiden tot ernstige schade, zoals financieel verlies, diefstal van medische identiteit of reputatieschade.

Er is een verschil tussen persoonlijke gegevens en gevoelige gegevens als het gaat om de juridische implicaties rond het verzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan. Bepaalde wet- en regelgeving definieert en beschermt expliciet specifieke categorieën gevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden gevoelige gegevens wanneer deze betrekking hebben op specifieke categorieën of kenmerken die speciale bescherming vereisen vanwege de potentiële gevolgen van een inbreuk op de privacy, veiligheid of fundamentele rechten van een individu. Terwijl het onderscheid tussen persoonlijke gegevens en gevoelige gegevens De gegevens kunnen variëren afhankelijk van wettelijke kaders en contexten. Er zijn drie gemeenschappelijke criteria die aanleiding kunnen geven tot de classificatie van persoonlijke gegevens als gevoelig:

Gevoelige categorieën: Persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens of gezondheidsinformatie, worden over het algemeen als gevoelig beschouwd.

Persoonsgegevens kunnen ook als gevoelig worden beschouwd op basis van de context waarin deze worden gebruikt of openbaar gemaakt. Informatie die, indien openbaar gemaakt of misbruikt, schade, discriminatie, stigmatisering of aanzienlijke gevolgen voor de rechten van een individu kan veroorzaken, kan als gevoelig worden beschouwd.

Als persoonlijke gegevens de potentie hebben om aanzienlijke schade te veroorzaken, zoals financiële fraude, identiteitsdiefstal of reputatieschade, kunnen deze vanwege de risico’s die ermee gepaard gaan als gevoelig worden beschouwd.

Hoewel persoonlijke gegevens relatief vaak voorkomen en afhankelijk van de branche mogelijk niet vertrouwelijk zijn, zijn gevoelige gegevens onderworpen aan strikte regelgeving.

Daarom moet iedereen die gevoelige gegevens verzameld en opslaat passende maatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik. Dit omvat het implementeren van data-encryptie en toegangscontroles en het regelmatig monitoren en auditen van systemen om naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te garanderen.

Naarmate organisatorische gegevens zich uitbreiden over hybride omgevingen, wordt het steeds moeilijker om te bepalen welke gegevens persoonlijk of gevoelig zijn, wie er toegang toe moet hebben en hoe deze moeten worden gecontroleerd. Iedereen die te maken heeft met grote hoeveelheden gevoelige gegevens moet beschikken over gedetailleerde toegangscontroles en beschermende maatregelen om de veiligheid, privacy en compliance te behouden zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie en stijgende kosten.

Het classificeert de gegevens en de context er omheen, zodat gebruikers weten waarom en hoe deze moeten worden beschermd. Door AI-gestuurde technologie te gebruiken om gegevens te classificeren, zorgt dat we ons bewust zijn van de verschillende soorten gegevens die we verzamelen en dat we daar op de juiste manier mee omgaan. Het hebben van een goede indexatie voor gegevens is ongelooflijk handig als het gaat om het monitoren van het gegevenslandschap voor zowel beveiligings- als compliancedoeleinden.

Het komt erop neer dat gevoelige gegevens verschillen van persoonlijke gegevens in die zin dat het informatie omvat die, indien openbaar gemaakt, aanzienlijke schade kan aanrichten, de privacy kan schenden of tot mogelijke juridische en financiële gevolgen kan leiden. Hoewel persoonlijke gegevens een breder inzicht bieden in de identiteit van een individu, vereisen gevoelige gegevens een verhoogde bescherming vanwege de potentiële impact van verkeerd gebruik of openbaarmaking ervan.

We moeten robuuste gegevensbeveiligingsmaatregelen toepassen, zoals encryptie, toegangscontroles en voortdurende monitoring om de juiste behandeling en bescherming van gevoelige gegevens te garanderen voor beveiligings- en nalevingsdoeleinden.

Door prioriteit te geven aan de veiligheid en privacy van gevoelige gegevens kunnen we aantonen dat we ons inzetten voor de bescherming van individuele informatie, het bevorderen van het vertrouwen en het in overeenstemming houden van processen met de wet en regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *