Handvest algoritmen

Instanties, bedrijven en organisaties gebruiken gegevens om ons dagelijks te informeren, communicatie te verbeteren en diensten te leveren. Eenvoudige algoritmen kunnen worden gebruikt om deze handelingen te standaardiseren en er voor te zorgen dat schaarse middelen eerlijk worden verdeeld.

Complexere algoritmen kunnen worden gebruikt om informatie uit grote of complexe datasets te distilleren ter ondersteuning van menselijke besluitvorming en om inzichten te geven die niet gemakkelijk zouden kunnen worden gerealiseerd door alleen menselijke analyse.

Deze kennis helpt om goede beslissingen te nemen en diensten te leveren die effectiever en efficiënter zijn. Het gebruik van algoritmen kan het risico dat er menselijke vooroordelen in dossiers terechtkomen, verkleinen en voor iedereen reële voordelen opleveren. Maar deze nieuwe kansen brengen ook uitdagingen met zich mee.

Zo kan menselijke vooringenomenheid worden bevestigd of zelfs versterkt door algoritmen die niet doordacht zijn ontworpen en uitgevoerd. Transparantie en verantwoording zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het publiek de instanties, bedrijven en organisaties kan vertrouwen en ondersteunen om deze instrumenten op gepaste manieren te gebruiken.

Nieuw-Zeeland heeft als eerste een handvest samengesteld dat vooraf aangeeft waaraan het algoritme voldoet voor het wordt geformuleerd. Dit handvest hebben we vertaald zodat ook instanties, bedrijven en organisaties in ons land het handvest kunnen gebruiken.

Een handvest is zo een toezegging om zorgvuldig te werk te gaan en open te zijn over hoe algoritmen zullen worden gebruikt om het juiste evenwicht te vinden tussen privacy en transparantie, onbedoelde vooroordelen te voorkomen en de principes betrouwbare partner te weerspiegelen.

Opzet handvest:

Onze organisatie begrijpt dat beslissingen die worden genomen door algoritmen van invloed zijn op mensen. We verbinden ons ertoe een beoordeling te maken, van de impact van de beslissingen die door onze algoritmen worden geformuleerd. 

We verbinden ons er verder toe, de toezeggingen van het Algoritme-handvest toe te passen, geleid door de geïdentificeerde risico’s.

Algoritme Handvestverbintenissen:

TRANSPARANTIE

We behouden transparantie, door duidelijk uit te leggen hoe beslissingen worden geformuleerd door algoritmen:

›› We zorgen voor duidelijke documentatie over het algoritme,

›› We Informatie over de gegevens en processen beschikbaar stellen (tenzij een wettelijke beperking dit verhindert),

›› We Informatie publiceren over hoe gegevens worden verzameld, beveiligd en opgeslagen.

NOODZAKELIJKHEID 

• Er een duidelijk openbaar voordeel is:

›› We een perspectief verankeren in de ontwikkeling en het gebruik van algoritmen die in overeenstemming is met de principes van het Verdrag voor de rechten van de Mens.

MENSEN

• We focussen op mensen:

›› We mensen, gemeenschappen en groepen identificeren en actief betrekken bij opstellen van de algoritmen, en overleg plegen met degenen die door gebruik worden beïnvloed.

GEGEVENS

• We ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn:

›› We beperkingen begrijpen,

›› We vooroordelen identificeren en beheren.

PRIVACY, ETHIEK EN MENSENRECHTEN

• We zorgen ervoor dat privacy, ethiek en mensenrechten in acht worden genomen:

›› We regelmatige toetsing van algoritmen toepassen om onbedoelde fouten, gevolgen te voorkomen.

MENSELIJK OVERZICHT

• We menselijk toezicht behouden:

›› We een contactpunt hebben voor vragen over algoritmen,

›› We een mogelijkheid bieden voor bezwaar of aanvechten van beslissingen die op basis van algoritmen zijn genomen,

›› We de menselijke factoren duidelijk uitleggen in beslissingen die door algoritmen worden geformuleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *